pl it es de fr en
Agri Info

Login

Hasło

Top
Top
Top
Top
Top


 
 
 
 
GEOPA-COPA jest grupa pracodawców rolnych organizacji zawodowych Unii Europejskiej. 
HISTORIA
Wspólny Komitet Doradczy ds. Problemów Spolecznych Pracowników Rolnych zostal utworzony w 1963 roku przez Komisje Europejska w ramach WPR.
Porozumienie w sprawie polityki spolecznej z Maastricht (1992), potwierdzone traktatem z Amsterdamu (1997), utworzylo procedure konsultacji partnerów spolecznych reprezentujacych pracodawców i pracowników na poziomie europejskim i przyznalo im rzeczywiste uprawnienia do negocjowania zbiorowych umów pracy. Te przepisy (art. 137 & 138) pozostaly od tego czasu niezmienione i sa ustanowione w artykulach 154 & 155 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).
 
W konsekwencji:
  • Grupa pracodawców Komitetu COPA, zwana GEOPA-COPA, zostala utworzona w 1993 roku. Czlonkami organizacji GEOPA-COPA sa krajowe organizacje rolne, czlonkowie Komitetu COPA lub  organizacje majace zezwolenie Komitetu COPA do przystapienia do organizacji GEOPA-COPA, które sa  uprawnione do podjecia negocjacji krajowych w zakresie ukladów i umów zbiorowych. Komisja Europejska uznala reprezentatywnosc GEOPA-COPA dla pracodawców w sektorze rolnym.
  • Komitet sektorowego dialogu spolecznego w rolnictwie zostal utworzony w 1999 roku w celu zastapienia Wspólnego Komitetu Doradczego. W sklad tego Komitetu wchodza GEOPA-COPA, EFFAT, Europejska Federacja zwiazków zawodowych pracowników rolnych, czlonek Europejskiej Konfederacji zwiazków zawodowych. Komitet ten jest animowany przez Dyrekcje Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Spolecznych i Wlaczenia Spolecznego Komisji Europejskiej.
 
MISJA
Statut Komitetu COPA udziela mandatu organizacji GEOPA-COPA w celu reprezentowania pracodawców pracowników rolnych przed wladzami wspólnotowymi oraz organizacji pracowników rolnych w zakresie wszystkich kwestii zwiazanych z ochrona konkretnych interesów pracodawców w dziedzinie spolecznej. GEOPA okresla swoja polityke przy okazji spotkan oraz seminariów. GEOPA przedstawia raporty okresowe Prezydium Komitetu COPA. Komitet COPA moze odmówic przyjecia decyzji organizacji GEOPA-COPA jedynie w przypadku, kiedy wychodzi to poza mandat, który zostal jej powierzony.
Zgodnie z procedura konsultacyjna przewidziana przez traktatTFUE, GEOPA przekazuje Komisji opinie w sprawie projektów rozporzadzen i dyrektywy dotyczace polityki spolecznej. W miare potrzeby, GEOPA-COPA przekazuje ocene skutków przed pojawieniem sie propozycji w zakresie polityki. Moze ona równiez przeslac Komisji rezolucje przyjete wspólnie z EFFAT.
Zgodnie z procedura negocjacyjna przewidziana przez traktat TFUE, GEOPA podpisala z EFFAT trzy europejskie umowy na zlecenie: w 1997 roku w sprawie warunków pracy, w 2002 roku w sprawie szkolen zawodowych i w 2005 roku w sprawie zapobiegania schorzeniom miesniowo-szkieletowym. W 1999 roku, GEOPA-COPA równiez uczestniczyla w negocjacjach, prowadzonych przez UNICE – Businesseurope, miedzysektorowego porozumienia w sprawie umów o prace na czas okreslony. Od grudnia 2011, GEOPA bierze udzial w negocjacjach prowadzonych przez Businesseurope w temacie „Dyrektywy w sprawie czasu pracy”.
Ponadto, GEOPA-COPA uczestniczy w przygotowywaniu Trójstronnego Szczytu Spolecznego, który zbiera sie przed wiosennym szczytem rady Europejskiej.
 
W celu uzyskania szczególowych informacji, prosimy o kontakt:

Marta ROSA, Policy Advisor, tel: +32 2 287 27 28
e-mail: marta.rosa@copa-cogeca.eu

 

 
 
 
 
Final report 2016             [EN]  [FR]  [DE]  [ES]  [IT]  [PL]
 
 
Geopa-Copa Seminar, Amsterdam, 19-20 May 2016
 

Promowanie prostszych i bardziej przejrzystych zasad regularnej pracy w celu rozwiązania problemu pracy nierejestrowanej, pracy nielegalnej i dumpingu socjalnego w rolnictwie
- wspólnym celem dla Europy, partnerów społecznych i państw członkowskich.(PDF PL)

 

Presentation by Davide Venturi: Overview on the main results of the entire Project (PDF EN)

 
 
 
 
 
Seminarium,Bruksela (Belgia) 28 - 30 maja 2015r.
 
Nierejestrowana i nielegalna praca w rolnictwie: definicje prawne, inspekcja pracy oraz skuteczne
sankcje
 
Program  EA(15)4016  [EN], [FR], [DE], [ES], [IT], [PL] (pdf)
 
Prezentacje mówców w Brukseli

•    Ludo Beck (Advisor General - Belgian Government) EA(15)4574
•    Davide Venturi (ADAPT) "Setting and Comparing Legal Definitions" EA(15)4575
•    Davide Venturi (ADAPT) "Undeclared Work and Labour Inspection" EA(15)4576
•    Gabriele Gamberini (ADAPT) EA(15)4623
•    MTA (FI) EA(15)4577
•    FNSEA (FR) EA(15)4578
•    Bauernverband Schleswig Holstein (DE) EA(15)4579
•    Confagricoltura (IT) EA(15)4580
•    LUS (LT) EA(15)4581
•    LTO (NL) EA(15)4582
•    CAP (PT) EA(15)4583
•    ASAJA (ES) EA(15)4584
•    NFU (UK) EA(15)4585
 
 
 
Geopa-Copa Seminar - Kaunas (LT) from 26 - 28 November 2013
 
EUROPEAN AGRICULTURAL LABOR MARKET: LABOR COSTS, FLEXIBILITY AND CONTRACTUAL ASPECTS
 
Programme (pdf) EN
 
Speeches
 
 
Geopa-Copa Seminar - Maastricht (NL) from 7June - 10 June 2012
The reduction of workers exposure to the risk of work-related musculo-skeletal disorders in agriculture
 
        Speakers' presentations in Maastricht

        

Photos
 
 
 
 
 
Full members
Austria
Landwirtschaftskammer Österreich - LKÖ - Geopa (Austrian Chamber of Agriculture)
Head Office
Schauflergasse 6
1014 Wien
Austria
Telephone: +43 (0) 1 53 44 1 85 83
Fax: +43 (0) 1 53 44 18 529
E-mail: office lk oe at
Website: www.lk-oe.at

Representative: Ulrike ÖSTERREICHER
Belgium
Boerenbond (BB) - Geopa
Head Office
40, Diestsevest
3 000 LEUVEN
Belgium
Telephone: +32 (0)16 28 66 21
Fax: +32 (0) 16 28 66 09
E-mail: chris_botterman boerenbond be
Website: www.boerenbond.be

Representative: Chris BOTTERMAN
 
Fédération Wallonne de l'Agriculture (FWA) Geopa
Head Office
47, chaussée de Namur
5030 5030 GEMBLOUX
Belgium
Telephone: +32 (0)81 60 00 60
Fax: + 32 (0)81 60 04 46
E-mail: fwa fwa be
Website: www.fwa.be

Representative: Claude VAN HEMELEN
Bulgaria
Co-ordination Council of Bulgarian Agricultural Organisations (CCBUL) (Conseil des organisations agricoles bulgares )
Head Office
55, Hristo Botev blvd
1 000 SOFIA
Bulgaria
Telephone: +359 2 989 04 51
Fax: +359 2 989 04 52
E-mail: ltodorovabg gmail com

Representative: Ludmilla TODOROVA
Croatia
Hrvatska poljoprivredna komora - GEOPA HPK (Croatian Chamber of Agriculture)
Head Office
Head Office Ulica Grada Vukovara 78
1000 Zagreb
Croatia
Telephone: +385 91 4882 714
Telephone: +385 1 6109 260, 109
Fax: +385 1 6109 810
E-mail: komora komora hr
E-mail: tajana radic komora hr
Website: www.komora.hr
Cyprus
Panagrotikos Farmers' Union (PANAGROTIKOS)
Head Office
P.O.BOX 23987
1687 NICOSIA
Cyprus
Telephone: +357 22 42 28 09 / +357 22 42 32 67
Fax: +357 22 42 33 58
E-mail: panagrotikos panagrotikos org cy
Website: www.panagrotikos.org.cy
Czech Republic
Czech and Moravian Agricultural Union (CZMAU) - Geopa (Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů (CMSZP))
Head Office
Slezská 7
120 00 Praha 2
Czech Republic
Telephone: +420 2 72652280
E-mail: novopacky cmszp cz
E-mail: cmszp tiscali cz
E-mail: cmszp seznam cz
Website: www.cmszp.cz

Representative: František WINTER
Representative: Jan NOVOPACKY
Denmark
Landbrug & Fødevarer - Geopa- (Danish Agriculture and Food Council)
Head Office
Axelborg, Axeltorv 3
1609 KØBENHAVN V
Denmark
Telephone: +45 33 39 46 33
Fax: +45 33 39 41 41
E-mail: cj lf dk
Website: www.lf.dk

Representative: Charlotte DRACHMANN JØRGENSEN
Finland
Maaseudun Työnantajaliitto (MTA) - Geopa (MTL)
Head Office
Annankatu 31-33 C48
00100 Helsinki
Finland
Telephone: +358 972 50 45 00
Fax: +358 972 50 45 11
E-mail: veli matti rekola tyonantajat fi
Website: www.tyonantajat.fi

Representative: Veli-Matti REKOLA
France
Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FNSEA) - Geopa
Head Office
11, rue de La Baume
75 008 PARIS
France
Telephone: +33 (0)1 53 83 47 47
Fax: +33 (0)1 53 83 48 48
E-mail: natacha marquet fnsea fr
Website: www.fnsea.fr

Representative: Natacha MARQUET
Representative: Joseph LECHNER
Representative: Pierre MARIN
Hungary
Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ) - Geopa - (National Federation of Hungarian Agriculture Cooperators and Producers)
Head Office
59-61, Istenhegyi út
1 125 BUDAPEST
Hungary
Telephone: +36 1 224-7404
Fax: +36 1 224-7402
E-mail: csizmadia mosz agrar hu
Website: www.mosz.agrar.hu

Representative: Máté CSIZMADIA
Ireland
Irish Farmer's Association (IFA) - Geopa
Head Office
The Irish Farm Center Bluebell
12 Dublin
Ireland
Telephone: +32 2 230 31 37 / +32 2 230 04 57
Fax: +32 2 231 06 98
E-mail: mail ifabrussels be

Representative: Gerry GUNNING
Italy
Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana (CONFAGRICOLTURA) - Geopa
Head Office
101, Corso Vittorio Emanuele II
00 186 Roma
Italy
Fax: + 39 06 6852360
E-mail: sindical confagricoltura it
Website: www.confagricoltura.it

Representative: Tania PAGANO
 
Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) - Geopa
Head Office
20, Via Mariano Fortuny
00 196 Roma
Italy
Telephone: +39 06 32 68 74 36
E-mail: ufficiointernationale cia it
Website: www.cia.it

Representative: Claudia MERLINO
 
Confederazione Nazionale Coldiretti (COLDIRETTI) - Geopa
Head Office
43, Via XXIV Maggio
00187 Roma
Italy

Representative: Romano MAGRINI
Latvia
Latvijas Zemnieku Federācija - LZF (Latvian Farmer's Federation) - Geopa
Head Office
2, Republikas sq.
1010 Riga
Latvia
Telephone: +371 28 37 47 41
Telephone: +371 20 02 38 13
E-mail: info lzf lv
Lithuania
Lietuvos Ūkininkų Sąjunga - LUS (Lithuanian Farmer's Union) - Geopa
Head Office
K. Donelaičio st. 2
44213 Kaunas
Lithuania

Representative: Jovita MOTIEJUNIENE
Netherlands
Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland - LTO - Nederland - Geopa
Head Office
Postbus 29773
2 502 DEN HAAG
Netherlands
Telephone: +31 70 338 27 71
Fax: +31 70 338 28 13
Website: www.lto.nl

Representative: G.A.M. VAN DER GRIND
Poland
Federacja Związków Pracodawców, Dzierzawców I Wlascicieli Rolnych - FZPR - Geopa (Federation of the Union of Agricultural Employers and Tenants and Land Owners)
Head Office
Maintain c’est Ul. Hoża 66/68
00-682 Warszawa
Poland
Telephone: +48 602 72 22 48, +48 515 228 901
E-mail: prezes pgrbrodno pl

Representative: Waldemar ROLEWSKI
 
Krajowa Rada Izb Rolniczych KRIR (National Council of Agricultural Chambers) (GEOPA)
Head Office
Krajowa Rada Izb Rolniczych ul. Żurawia 24 lok.15
00-515 WARSZAWA
Poland
Telephone: + 48 22 821 92 65
Fax: +48 22 821 92 65
E-mail: sekretariat krir pl
Website: http://www.krir.pl
Portugal
Confederaçao dos Agricultores de Portugal (CAP) - Geopa
Head Office
Av. do Colégio Militar, Lote 1786
1500 Lisboa
Portugal
Telephone: +351 21 710 00 00
Fax: +351 21 710 00 12
E-mail: cap cap pt

Representative: Cristina MORAIS
Slovenia
Kmetijsko Gozdarska Zbornica Slovenije - KGZS - Geopa ((Chamber for Agriculture and Forestry of Slovenia))
Head Office
135, Celovška
1 000 LJUBLJANA
Slovenia
Telephone: +386 1 51 36 694
Telephone: +386 31 875 572
Fax: +386 1 51 36 650
E-mail: sasa hocevar kgzs si
Website: www.kgzs.si

Representative: Ciril SMRKOLJ
Representative: Igor HROVATIČ
Spain
Asociacion Agraria - Jovenes Agricultores (ASAJA) - Geopa
Head Office
c/. Agustin de Betancourt 17 - 2.a planta
28 003 MADRID
Spain

Representative: Ignacio LOPEZ GARCIA-ASENJO
Representative: Jose BOHORQUEZ
Sweden
Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet - SLA - Geopa (Federation of Swedish Forestry and Agricultural Employers)
Head Office
Storgatan 19, plan 3 Box 55525
102 04 Stockholm
Sweden
Telephone: +46 87627257
Fax: +46 86 11 09 69
E-mail: info sla arbetsgivarna org
Website: www.sla-arbetsgivarna.org

Representative: Emma TERANDER
United Kingdom
National Farmers' Union (NFU) - Geopa
Head Office
Stoneleigh Park Stoneleigh
CV8 2TZ WARWICKSHIRE
United Kingdom

Representative: Andrew CLARK
Representative: Lee OSBORNE